Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinta Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 12 punktu, Bendrovė viešai pateikia informaciją susijusią su informacijos apie padarytus, daromus arba ketinamus daryti pažeidimus pateikimu, informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, bei kompetentingą asmenį bei kompetentingo asmens kontaktus. 

Iškilus bet kokiems klausimams susijusiems su šios procedūros veikimu ar įgyvendinimu, maloniai prašome, susisiekti. 

Kanalas
Bendrovėje yra veikiantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – el. paštas pranesk@vlantana.lt (toliau vadinama – Kanalu).

Kompetentingas asmuo

Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu kompetentingu asmeniu paskirtas – Bendrovės Juristė Aurelija Rulevičė, ją pavaduojantis asmuo Bendrovės prevencijos specialistas Tomas Kazlauskas (toliau vadinama Kompetentingu asmeniu). 

Bendrovė užtikrina, kad paskirto Kompetentingo asmens reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių. Kompetentingas asmuo vykdydamas jam priskirtas funkcijas veikia nepriklausomai, jam nėra daromas joks poveikis. 

Kompetentingas asmuo administruoja Kanalą, analizuoja ir tiria Kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina Kanalu gautos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą, bendrauja su Bendrovės darbuotojais ar/ir kompetentingomis institucijomis teikdamas ir gaudamas informaciją, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis susijusius su gautais pranešimais ir vykdo kitas Kompetentingo asmens funkcijas. 
Subjektai galintys teikti informaciją kanale apie pažeidimus, pažeidimo samprata
Bet kuris asmuo, kurį su Bendrove sieja darbo, tarnybos ar komerciniai santykiai turi galimybę Kanalu pranešti apie pažeidimą. Kanale taip pat gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, susijusi su pagrindine Bendrovės vykdoma veikla – logistika bei krovinių pervežimais, o taip pat Bendrovės valdomo motelio, degalinės, transporto priemonių plovyklos ir kitomis teikiamomis paslaugomis. Subjektų galinčių teikti informaciją Kanale ratas nėra jokiu būdu ribojamas. 

Praneština laikoma bet kokia informacija leidžianti pagrįstai manyti, kad Bendrovėje yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kuris gali kelti grėsmę arba pažeisti viešąjį interesą, sukelti pavojų visuomenės/asmens saugumui ir/arba sveikatai, pavojų aplinkai, kliudyti ar daryti neteisėtą poveikį teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams, kitu būdu pažeisti galiojantį teisinį reglamentavimą (toliau vadinama – Pažeidimu).

Pagrindu teikti informaciją apie pažeidimą laikomas ją teikiančio asmens žinojimas, tačiau asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, neprivalo vertinti ar pažeidimas atitinka nusikalstamų veikų požymius, pažeidžia teisės aktus ar vidines Bendrovės tvarkas. 

Kanalu draudžiama teikti informaciją, kuri yra akivaizdžiai neatitinkanti tikrovės, melaginga, arba grindžiama melagingais ir tikrovės neatitinkančiais teiginiais. Tokiu atveju, kai nustatoma, kad asmuo pateikęs pranešimą tyčia įskundė nekaltą asmenį kaip padariusį nusikalstamą veiką gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Aiškumo dėlei nurodoma, kad melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str. 
Pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo tvarka
Asmuo teikiantis informaciją apie Pažeidimą turi teisę informaciją teikti užpildant nustatytos formos pranešimą apie Pažeidimą (aktyvi nuoroda pridedama) arba apie Pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimus. Informacija teikiama Kanalu.

Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi trejus metus nuo jų gavimo. Bendrovė užtikriną saugomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Asmens duomenys gali būti atskleisti tik ikiteisminio tyrimo ar kitoms Pažeidimą tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje.

Pranešime apie Pažeidimą privaloma nurodyti:
  1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  2. Sužinojimo apie Pažeidimą datą ir aplinkybes;
  3. Savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  4. 4Jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar kitą informaciją, atskleidžiančią pažeidimo požymius;
  5. Informaciją apie tai ar apie Pažeidimą jau yra kam nors pranešta ir ar yra gautas atsakymas;
  6. Patvirtinti, kad teikiama informacija yra teisinga ir kad pranešėjas yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

Kompetentingas asmuo gavęs informaciją, kuri leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiamas, daromas ar ketinamas daryti Pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per dvi darbo dienas persiunčia gautą informaciją įgaliotai tirti institucijai ir apie tai informuoja informaciją pateikusį asmenį.

Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo visos informacijos apie Pažeidimą gavimo dienos informuoja informaciją pateikusį asmenį apie sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo, arba išdėsto motyvus dėl sprendimo nenagrinėti informacijos apie Pažeidimą.

Kompetentingam asmeniui priėmus sprendimą dėl Pažeidimo nagrinėjimo, nagrinėjimas vyksta sekančia tvarka:
  1. Esant poreikiui, Kompetentingas asmuo kreipiasi į informaciją pateikusį asmenį ar Bendrovės darbuotojus dėl papildomos informacijos, duomenų, dokumentų ar kitų įrodymų, reikšmingų vykdomam tyrimui, pateikimo. Kompetentingas asmuo yra atsakingas už konfidencialios informacijos užtikrinimą, bei pačio tyrimu konfidencialumą, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
  2. Tuo atveju jeigu atsižvelgiant į konkrečias Pažeidimo aplinkybes Kompetentingas asmuo objektyviai negali vienas ištirti Pažeidimo, Kompetentingas asmuo gali kreiptis dėl pagalbos į savo pavaduotoją, o taip pat sudaryti darbo grupę, užtikrinant darbo ir duomenų konfidencialumą.
  3. Kompetentingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie Pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja informaciją apie Pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius Pažeidimo padarymo faktą – informuojama apie taikytą atsakomybę.


Tuo atveju jeigu asmuo, pateikęs pranešimą apie Pažeidimą, nurodytais terminais negauna atsakymo iš Kompetentingo asmens apie Pranešimo nagrinėjimą, bei nėra imamasi veiksmų, susijusių su pranešimo nagrinėjimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 3 d. 4 p., asmuo turi teisę kreiptis tiesiogiai į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą, pateikiant patvirtintos formos pranešimą.
Pirmininko sprendimo apskundimo tvarka
Informaciją apie Pažeidimą pateikęs asmuo, gavęs Kompetentingo asmens pateiktą informaciją apie Pažeidimo tyrimo rezultatus, turi teisę per penkias darbo dienas apskųsti Kompetentingo asmens sprendimą Bendrovės vadovui, kuris gavęs motyvuotą skundą nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris darbo dienas sudaro Komisiją iš trijų asmenų, kuri peržiūri Kompetentingo asmens sprendimą ir pateikia savo išvadas.

Komisija yra nepriklausoma, tai yra Komisijos sprendimui negali būti daroma jokia įtaka.

Komisiją savo išvadas dėl skundžiamo Kompetentingo asmens sprendimo  priima ne vėliau nei per penkiolika kalendorinių dinų nuo Komisijos sudarymo dienos.
Baigiamosios nuostatos
Bendrovė garantuoja informacijos konfidencialumą. Su praneštu Pažeidimu susijusi informacija gali būti naudojama išskirtinai tyrimo tikslais ir gali būti atskleidžiama tik tais atvejais, kai tai yra objektyviai būtina tyrimui arba kai to raštu prašo informaciją apie Pažeidimą atskleidęs asmuo, tačiau tik ta apimtimi kiek tai neprieštarauja galiojančiam teisniam reglamentavimui.

Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu. 

Bendrovės darbuotojams draudžiama daryti bet kokį neigiamą poveikį asmenų pateikusių pranešimą apie pažeidimą atžvilgiu.

Ši procedūra yra taikoma taip pat ir visoms UAB „STONUS Group“ įmonių grupės įmonėms, įskaitant, bet neapsiribojant UAB „STONUS Invest“, UAB „Vlantanos Logistika“, UAB „Vlantanos Ekspedicija“, UAB „VAS Transport“. 

Įsakymas dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo priemonių