Socialinė
atsakomybėWe are pursuing sustainable, socially responsible and innovative business development by being committed to:

Saugus ir ekologiškas vairavimas
We are conscientious stewards of both public safety and the environment. Here at Vlantana we have developed a training program on energy-efficient driving to decrease fuel consumption, emission levels, increase road safety and improve driving behavior.
Intermodaliniai pervežimai
Fleet planning by involving differentiated modes of transport (short-sea, train connections) and routes planning tools favors in saving CO2 emission and efficient asset utilization.
Elektroniniai duomenų mainai (EDI)
Siekiame įgyvendinti EDI sprendimus kiekviename mūsų kasdienės veiklos etape: nuo užsakymų priėmimo iki sąskaitų faktūrų išrašymo. Kartu su partneriais siekiame įdiegti elektroninius CMR.
Nauja įranga ir alternatyvūs degalai
Mūsų autoparkas atitinka EURO VI standartą. Vidutinis parko amžius ne daugiau nei 2,5 m.
Ekologiškas gyvenimo būdas
Tvarumas reiškia geresnę ateitį mums visiems. Ėmėmės būtinų priemonių, siekdami skatinti ekologiškesnį savo darbuotojų gyvenimo būdą – nuo mažesnio energijos suvartojimo mūsų objektuose ir patalpose iki atliekų bendrovėje rūšiavimo perdirbimui ir šalinimui.
Paramos programos
Mes pasisakome už bendruomenę, aplinką ir sportą. Todėl palaikome ir remiame teigiamas vertybes, sveikus įpročius ir bendruomenės narių švietimą.

Environmental policy:

Quality, occupational safety, health and environmental policy
JSC Vlantana, while providing freight transportation, warehousing, logistics and driver training services, undertakes to:
·         Improve the efficiency and effectiveness of the quality integrated system, taking into account the expectations of customers, in compliance with the laws of the Republic of Lithuania, other legal and regulatory requirements, as well as contractual obligations undertaken by the company.
·         To carry out the prevention of accidents and illnesses by allocating the necessary resources and ensuring the improvement of a safe and healthy working environment, the reduction of dangerous factors for human beings, and implementation of social guarantees.
·         Use technologies that have the least harmful impact on the environment in order to prevent pollution and continuously improve the state of the environment.
·        To implement planning and transport coordination tools for their efficient use.
·         To organize the efficiency of the system for the use of raw
materials, energy, and renewable natural resources, reducing
waste and organizing their secondary use.
 ·         To develop the sense of responsibility and awareness of every employee of the company, that environmental protection and the conservation of natural resources are not only a joint responsibility
of the enterprise, but also personal obligation of each employee.
 ·         To improve the qualifications of employees at all levels by promoting the initiative and allocating the necessary resources to do so.
 ·         To apply innovation by installing ergonomic workplaces and selecting appropriate work and safety measures.
 ·         To inform the public about the activities and achievements of the company.
 ·         The management of the company is responsible for ensuring that this policy is known, understandable and implemented by all employees of JSC Vlantana at all levels of activity and is known to all interested
parties.
Quality, occupational safety, health and environmental objectives

·        For the sake of business perfection, to ensure that 100% of the services provided by JSC Vlantana group of companies are performed on time in accordance with the terms of the contract, with optimal use of energy resources and comply with the requirements of customers and the relevant laws and regulations;
·         To strengthen positions in the market;
·         To improve operational efficiency and maintain the image of a reliable partner;
·         To be safe for the environment, employees and future generations by developing a sustainable and socially responsible business model;
·         To create safe working environment.

Code of conduct:

Elgesio kodekse nustatyti bendrieji įsipareigojimai ir principai, kurių bendrovė Vlantana laikosi vykdydama savo veiklą. Elgesio kodekso reikalavimai taikomi visiems Vlantana darbuotojams ir partneriams.
I. Bendrosios nuostatos
1. Šis kodeksas (toliau –„Kodeksas“) nustato bendruosius UAB „Vlantana“ (toliau – Bendrovė) įsipareigojimus ir principus, kuriais įmonė vadovaujasi vykdydama savo veiklą. Šio Kodekso reikalavimai taikomi visiems įmonės darbuotojams ir jos partneriams.
II. Principle of company performance
2. Bendrovė įsipareigoja laikytis visų įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant: antikorupciniais, socialinio atsakingumo, žmogaus teisių ir laisvių, vaikų teisių gynimo reikalavimais.
3. Bendrovės pagrindinis veiklos principas – skaidrus ir etiškas verslas.
4. Bendrovės verslas grindžiamas sąžiningos konkurencijos principais. Korumpuoti susitarimai su klientais, tiekėjais ar valstybės institucijas atstovaujančiais pareigūnais yra draudžiami.
5. Bendrovėje netoleruojamas priverstinis darbas, gerbiamos žmogaus teisės, darbo santykiai yra grindžiami asmens laisvo apsisprendimo principu. Bendrovėje netoleruojamas įkalinimo įstaigose bausmes atliekančių asmenų darbas, netaikomos fizinės ar psichologinės bausmės.
6. Bendrovėje draudžiamas vaikų išnaudojimas darbe, laikomasi visų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos (1989) reikalavimų ir griežtai pasisako prieš bet kokį vaikų darbą. Vaikų darbas netoleruojamas ir tiekėjų, klientų ar partnerių įmonėse. Pasitvirtinus faktui, kad tiekėjas ar partneris naudojo vaikų darbą, visais atvejais yra informuojamos atitinkamos Valstybės institucijos.
7. Bendrovė remia legalų jaunų darbuotojų įdarbinimą. Bendrovė užtikrina, kad jauni darbuotojai yra įdarbinti pagal galiojančius įstatymus ir juos apsaugo nuo bet kokio dalyvavimo ar darbo, kuris, pagal aplinkybes ar darbo pobūdį gali pakenkti jų sveikatai, saugumui ir moralei. Jaunų darbuotojų įdarbinimas vyksta tik pagal šalies, kurioje įdarbinama, teisės aktus, reglamentuojančius asmenų iki 18 metų įdarbinimą ir jų darbo sąlygas.
8. Bendrovėje gerbiama darbuotojų susijungimo ir kooperavimosi galimybė ir kolektyvinio savo interesų atstovavimo ir gynimo teisė. Darbuotojams jokia forma neribojama asociacijų ir kolektyvių derybų laisvė ir teisė.
9. Bendrovėje darbuotojams garantuojamos ir užtikrinamos saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos. Bendrovėje yra valdoma darbuotojų sveikatai ir saugai poveikį daranti rizika.
10. Bendrovėje yra rūpinamasi aplinkos apsauga ir yra laikomasi visų aplinkosauginių reikalavimų. Bendrovėje yra taupomi gamtiniai ištekliai, atliekos yra rūšiuojamos ir utilizuojamos prisilaikant atliekų utilizavimo pagal atliekų rūšis reikalavimų.
11. Bendrovė nuolatos siekia mažinti daromą įmonės žalingą poveikį aplinkai, todėl transporto priemonės yra nuolatos atnaujinamos, o jų techninės savybės prisideda prie aplinkos taršos mažinimo.
12. Bendrovėje finansinė apskaita vykdoma prisilaikant visų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimų.
13. Bendrovė bendraudama su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: darbuotojais, potencialiais darbuotojais, akcininkais, klientais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, įsipareigoja veikti etiškai, sąžiningai ir atsakingai.
14. Bendrovės siūlomi klientams verslo sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos klientams ir akcininkams principais.
15. Bendrovė nuolatos ugdo kokybės kultūrą, nuolatos tobulina krovinių vežimo paslaugas ir jų valdymo sprendimus.
16. Bendrovė siekdama užtikrinti aukščiausią krovinių pervežimo paslaugų kokybę klientams siūlo tik tokius sprendimus, kurie geriausiai atitinka jų poreikius.