Socialinė
atsakomybėSiekiame tvarios, socialiai atsakingos bei inovatyvios verslo plėtros, todėl esame įsipareigoję:

Saugus ir ekologiškas vairavimas
Atkreipiame dėmesį į visuomenės saugumą ir aplinkosaugą. Vlantana parengė ekologiško vairavimo mokymo programą, kad sumažintų degalų sąnaudas, išmetamųjų teršalų lygį, padidintų kelių eismo saugumą ir pagerintų vairuotojų elgseną keliuose.
Intermodaliniai pervežimai
Transporto priemonių parko planavimas, įtraukiant skirtingas transporto rūšis (trumpųjų nuotolių jūra, traukinių jungtis) bei planavimo priemones, padeda mažinti išmetamo CO2 kiekį ir efektyviau išnaudoti turtą.
Elektroniniai duomenų mainai (EDI)
Siekiame įgyvendinti EDI sprendimus kiekviename mūsų kasdienės veiklos etape: nuo užsakymų priėmimo iki sąskaitų faktūrų išrašymo. Kartu su partneriais siekiame įdiegti elektroninius CMR.
Nauja įranga ir alternatyvūs degalai
Mūsų autoparkas atitinka EURO VI standartą. Vidutinis parko amžius ne daugiau nei 2,5 m.
Ekologiškas gyvenimo būdas
Tvarumas reiškia geresnę ateitį mums visiems. Ėmėmės būtinų priemonių, siekdami skatinti ekologiškesnį savo darbuotojų gyvenimo būdą – nuo mažesnio energijos suvartojimo mūsų objektuose ir patalpose iki atliekų bendrovėje rūšiavimo perdirbimui ir šalinimui.
Paramos programos
Mes pasisakome už bendruomenę, aplinką ir sportą. Todėl palaikome ir remiame teigiamas vertybes, sveikus įpročius ir bendruomenės narių švietimą.

Aplinkos apsaugos politika

Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politika
UAB „Vlantana“, teikdama krovinių gabenimo, sandėliavimo, logistikos ir vairuotojų mokymo paslaugas, įsipareigoja:
·        Gerinti kokybiškos integruotos sistemos kokybę ir efektyvumą atsižvelgiant į klientų lūkesčius, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir norminių reikalavimų bei kitų įmonės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.
·        Vykdyti nelaimingų atsitikimų ir ligų prevenciją skiriant reikiamus išteklius ir užtikrinant saugios bei sveikos darbo aplinkos gerinimą, pavojingų žmonėms veiksnių mažinimą ir socialinių garantijų įgyvendinimą.
·        Užkirsti kelią taršai ir nuolat gerinti aplinkos būklę naudojant technologijas, darančias mažiausiai žalingą poveikį aplinkai.
·        Įdiegti planavimo ir transporto koordinavimo priemones siekiant itin efektyvaus jų naudojimo.
·        Efektyviai naudoti visas žaliavas, medžiagas, energijos ir atsinaujinančius gamtos išteklius, perdirbti atliekas.
·        Ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybės jausmą ir suvokimą, kad aplinkos apsauga ir gamtos išteklių išsaugojimas yra ne tik bendra atsakomybė, bet ir asmeninė kiekvieno darbuotojo pareiga.
·        Gerinti darbuotojų kvalifikaciją visais lygmenimis, skatinant įvairias mokymosi iniciatyvas tam skiriant reikiamus išteklius.
·        Taikyti naujoves įrengiant ergonomiškas darbo vietas ir parenkant tinkamas darbo bei saugos priemones.
·        Informuoti visuomenę apie įmonės veiklą ir pasiekimus.
·        Bendrovės vadovybė yra atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visiems UAB „Vlantana“ darbuotojams visais veiklos lygmenimis ir būtų žinoma visoms suinteresuotoms šalims.
Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politikos tikslai
·        Užtikrinant itin aukštą teikiamų paslaugų kokybę, siekiama, kad 100% UAB „Vlantana“ įmonių grupės teikiamų paslaugų būtų teikiama laiku pagal sutarties sąlygas, optimaliai naudojant energijos išteklius ir laikantis klientų reikalavimų bei atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus;
·        Stiprinti pozicijas rinkoje;
·        Gerinti veiklos efektyvumą ir išlaikyti patikimo partnerio įvaizdį;
·        Būti saugiam aplinkai, darbuotojams ir ateities kartoms kuriant tvarų ir socialiai atsakingą verslo modelį;
·        Sukurti saugią darbo aplinką.

Etikos kodeksas

Elgesio kodekse nustatyti bendrieji įsipareigojimai ir principai, kurių bendrovė Vlantana laikosi vykdydama savo veiklą. Elgesio kodekso reikalavimai taikomi visiems Vlantana darbuotojams ir partneriams.
I. Bendrosios nuostatos
1. Šis kodeksas (toliau –„Kodeksas“) nustato bendruosius UAB „Vlantana“ (toliau – Bendrovė) įsipareigojimus ir principus, kuriais įmonė vadovaujasi vykdydama savo veiklą. Šio Kodekso reikalavimai taikomi visiems įmonės darbuotojams ir jos partneriams.
II. Įmonės veiklos principai
2. Bendrovė įsipareigoja laikytis visų įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant: antikorupciniais, socialinio atsakingumo, žmogaus teisių ir laisvių, vaikų teisių gynimo reikalavimais.
3. Bendrovės pagrindinis veiklos principas – skaidrus ir etiškas verslas.
4. Bendrovės verslas grindžiamas sąžiningos konkurencijos principais. Korumpuoti susitarimai su klientais, tiekėjais ar valstybės institucijas atstovaujančiais pareigūnais yra draudžiami.
5. Bendrovėje netoleruojamas priverstinis darbas, gerbiamos žmogaus teisės, darbo santykiai yra grindžiami asmens laisvo apsisprendimo principu. Bendrovėje netoleruojamas įkalinimo įstaigose bausmes atliekančių asmenų darbas, netaikomos fizinės ar psichologinės bausmės.
6. Bendrovėje draudžiamas vaikų išnaudojimas darbe, laikomasi visų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos (1989) reikalavimų ir griežtai pasisako prieš bet kokį vaikų darbą. Vaikų darbas netoleruojamas ir tiekėjų, klientų ar partnerių įmonėse. Pasitvirtinus faktui, kad tiekėjas ar partneris naudojo vaikų darbą, visais atvejais yra informuojamos atitinkamos Valstybės institucijos.
7. Bendrovė remia legalų jaunų darbuotojų įdarbinimą. Bendrovė užtikrina, kad jauni darbuotojai yra įdarbinti pagal galiojančius įstatymus ir juos apsaugo nuo bet kokio dalyvavimo ar darbo, kuris, pagal aplinkybes ar darbo pobūdį gali pakenkti jų sveikatai, saugumui ir moralei. Jaunų darbuotojų įdarbinimas vyksta tik pagal šalies, kurioje įdarbinama, teisės aktus, reglamentuojančius asmenų iki 18 metų įdarbinimą ir jų darbo sąlygas.
8. Bendrovėje gerbiama darbuotojų susijungimo ir kooperavimosi galimybė ir kolektyvinio savo interesų atstovavimo ir gynimo teisė. Darbuotojams jokia forma neribojama asociacijų ir kolektyvių derybų laisvė ir teisė.
9. Bendrovėje darbuotojams garantuojamos ir užtikrinamos saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos. Bendrovėje yra valdoma darbuotojų sveikatai ir saugai poveikį daranti rizika.
10. Bendrovėje yra rūpinamasi aplinkos apsauga ir yra laikomasi visų aplinkosauginių reikalavimų. Bendrovėje yra taupomi gamtiniai ištekliai, atliekos yra rūšiuojamos ir utilizuojamos prisilaikant atliekų utilizavimo pagal atliekų rūšis reikalavimų.
11. Bendrovė nuolatos siekia mažinti daromą įmonės žalingą poveikį aplinkai, todėl transporto priemonės yra nuolatos atnaujinamos, o jų techninės savybės prisideda prie aplinkos taršos mažinimo.
12. Bendrovėje finansinė apskaita vykdoma prisilaikant visų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimų.
13. Bendrovė bendraudama su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: darbuotojais, potencialiais darbuotojais, akcininkais, klientais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, įsipareigoja veikti etiškai, sąžiningai ir atsakingai.
14. Bendrovės siūlomi klientams verslo sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos klientams ir akcininkams principais.
15. Bendrovė nuolatos ugdo kokybės kultūrą, nuolatos tobulina krovinių vežimo paslaugas ir jų valdymo sprendimus.
16. Bendrovė siekdama užtikrinti aukščiausią krovinių pervežimo paslaugų kokybę klientams siūlo tik tokius sprendimus, kurie geriausiai atitinka jų poreikius.