„Vlan­ta­na“ san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gos – va­ka­rie­tiš­kos ko­ky­bės

„Vlan­ta­na“ san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gos – va­ka­rie­tiš­kos ko­ky­bės

Dar šie­met vi­sai ša­lia Klai­pė­dos jū­rų uos­to, prie pa­grin­di­nės ša­lies trans­por­to ar­te­ri­jos greit­ke­lio, jun­gian­čio uos­ta­mies­tį su sos­ti­ne, bus baig­ta vie­no di­džiau­sių Va­ka­rų Lie­tu­vo­je lo­gis­ti­kos cent­ro „Vlan­ta­na“ plėt­ra. Vien mo­der­naus lo­gis­ti­kos cent­ro san­dė­lia­vi­mo plo­tai pa­di­dės pust­re­čio kar­to, žy­miai iš­si­plės pa­slau­gų spekt­ras.

Pan­de­mi­ja ne­sut­ruk­dė sta­ty­bų

„Vlan­ta­nos“ val­do­mų san­dė­lių plėt­ra bu­vo pra­dė­ta vos prieš me­tus, spa­lio 3 d., kai bu­vo įkas­ta at­mi­ni­mo kap­su­lė. O sta­ty­bos jau ei­na į pa­bai­gą, šiuo me­tu bai­gia­ma montuo­ti vi­daus įran­ga. In­ves­ti­ci­jos sie­kia 20 mln. eu­rų.

Nau­jų­jų san­dė­lių plo­tas – 32 tūkst. kv.m, aukš­tis – 14,5 m, įreng­tos 45 pa­kro­vi­mo ram­pos. Prieš pra­si­de­dant plėt­rai jau vei­kė 23 tūkst. kv. m san­dė­liai su 25 pa­kro­vi­mo rampomis: sau­so san­dė­lia­vi­mo, tem­pe­ra­tū­ri­niais sandėliais regu­liuo­ja­ma san­dė­lio tem­pe­ra­tū­ra iki 25 laips­nių šal­čio). Da­bar sandė­lia­vi­mo plo­tas sieks 55 tūkst. kv. m, tad ga­li­ma teig­ti, kad tai bus didžiausias lo­gis­ti­kos cent­ras Klai­pė­dos ra­jo­ne ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je.

Daug sta­ty­bų vers­lu už­sii­man­čių įmo­nių skun­džia­si, kad vis­kas su­sto­jo dėl COVID-19 pan­de­mi­jos, ta­čiau „Vlan­ta­nos“ lo­gis­ti­kos cent­ro san­dė­lių sta­ty­bos, pradė­tos tik per­nai, jau bai­gia­mos.

„Nors di­džio­ji da­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jų ir in­ves­tuo­to­jų pra­si­dė­jus pande­mi­jai su­stab­dė ar­ba at­si­sa­kė su­pla­nuo­tų pro­jek­tų, pa­vie­niai pri­va­tūs staty­to­jai taip pat ati­dė­jo dau­gu­mą nu­ma­ty­tų sta­ty­bos dar­bų, mes dar 2019 m. pra­dė­tą pro­jek­tą tę­sė­me ir dar­bų ne­stab­dė­me, – pa­sa­ko­jo UAB „Vlan­ta­na“ gene­ra­li­nis di­rek­to­rius To­mas Sto­nys. – Ži­no­ma, šių me­tų pir­mo­ji pu­sė ta­po tikru iš­šū­kių ir su­dė­tin­gų spren­di­mų lai­ko­tar­piu – bu­vo­me pri­vers­ti grei­tai persiorien­tuo­ti, perdė­lio­ti prio­ri­te­tus ir priim­ti ne­stan­dar­ti­nius spren­di­mus. Prasidė­jus pandemijai, kai ku­rie klien­tai ma­ži­no sa­vo veik­los apim­tis ar stab­dė veik­lą, tačiau dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo­me pa­si­ra­šę ke­le­tą ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lų su par­tne­riais, ir tai bu­vo sva­ri prie­žas­tis tęs­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Šiuo me­tu to­liau tę­sia­me pra­dė­tas de­ry­bas, kal­ba­mės su nau­jais klien­tais dėl sandėliavimo ir ki­tų 3PL pa­slau­gų nau­ja­ja­me san­dė­ly­je.“

Da­liai san­dė­lių plo­to bu­vo jau pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mo pro­to­ko­lai su klien­tais dar prieš pra­de­dant san­dė­lių sta­ty­bas. Po­ten­cia­lūs klien­tai yra ga­min­to­jai (tiek Lietu­vos, tiek už­sie­nio – Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ny­der­lan­dų, Italijos), ku­rie sa­vo veik­lo­je la­biau ak­cen­tuo­ja ga­my­bą ir jos vys­ty­mą, o logistinių pro­ce­sų val­dy­mą pa­ti­ki mums, pa­tys kon­cent­ruo­ja dė­me­sį į veik­los val­dy­mą bei re­zul­ta­to sie­ki­mą.

 Šiuo­lai­kiš­kas sta­ti­nys

Bend­ro­vės va­do­vas, pa­klaus­tas, ko­dėl pri­rei­kė pra­ktiš­kai pa­dvi­gu­bin­ti sandėliavi­mo plo­tus, dien­raš­čiui sa­kė, kad dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo aiš­ku, jog san­dė­lia­vi­mo plo­to po­rei­kis yra, ir to­kio­je stra­te­gi­nė­je vie­to­je kaip Klai­pė­da jis tik di­dės.

„Iša­na­li­za­vus Klai­pė­dos re­gio­no lo­gis­ti­kos cent­rų san­dė­lia­vi­mo plo­tų ap­kro­vą 98 pro­c. ir kal­ban­tis su mū­sų klien­tais su­vo­kė­me, kad yra di­de­lis po­rei­kis plės­ti san­dė­lia­vi­mo plo­tus re­gio­ne, – tei­gė T.Sto­nys. – Ga­min­to­jai per­dė­lio­ja prioritetus ir la­biau lin­kę kon­cent­ruo­tis į ga­my­bą bei jos pro­ce­sų to­bu­li­ni­mą, gamy­bos vers­lo pa­grin­di­nis sie­kis – kuo la­biau efek­ty­vin­ti veik­lą, tad sandėliavimas ir kitos su­si­ju­sios pa­slau­gos per­lei­džia­mos išo­ri­niams profesiona­lams. Gamybiniam vers­lui nuo­sa­vus san­dė­lius tu­rė­ti ne taip efek­ty­vu, nes pa­sta­tas tam­pa veik­los aši­mi, o ne veik­los prie­mo­ne, re­sur­sai iš­nau­do­ja­mi sta­ty­bai, praran­da­mas dė­me­sys plėt­rai – taip vers­las tam­pa ma­žiau lanks­tus. San­dė­lio opera­ci­jos – sudė­tin­gos ir rei­ka­lau­jan­čios daug ži­nių, o ga­min­to­jas uždir­ba iš pagamin­tos ir par­duo­tos pre­kės, tad jam ge­riau in­ves­tuo­ti į ga­my­bą ir efektyvumą.“

Pa­sak bendrovės „Vlan­ta­na“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, nau­jie­ji san­dė­liai nie­kuo ne­nusi­lei­džia bet kur Eu­ro­po­je esan­tiems to­kio ti­po sta­ti­niams. Kaip ir bet ku­ris naujos sta­ty­bos pro­jek­tas, jis yra pa­to­bu­lin­tas, pro­jek­tuo­jant bu­vo pa­si­tel­kia­mos šių die­nų ino­va­ci­jos.

„Ieš­ko­jo­me nau­jau­sių ir efek­ty­viau­sių tech­no­lo­gi­nių va­rian­tų, nau­do­jo­mės sa­vo ir pro­fe­sio­na­lų pa­tir­ti­mi tiek dė­lio­da­mi nau­jo san­dė­lio iš­pla­na­vi­mą, tiek priimdami tech­ni­nius spren­di­mus, – paaiš­ki­no bend­ro­vės va­do­vas. – Taip pat nau­ja­me san­dė­ly­je ram­pos, var­tai, vi­sa tech­ni­ka yra pa­tys nau­jau­si ir mo­der­niau­si. Be to, itin daug dė­me­sio krei­pia­me į sau­gu­mo fak­to­rių, tad te­ri­to­ri­ja ir san­dė­liai saugomi 24/7, įdieg­tos iš­ma­nio­sios ap­sau­gos tech­no­lo­gi­jos, te­ri­to­ri­ją vi­są pa­rą sau­go ap­sau­gos tar­ny­ba, pa­sta­te ins­ta­liuo­ta mo­der­niau­sia prieš­gais­ri­nė sistema.“

T. Sto­nys pa­sa­ko­jo, kad įmo­nės tei­kia­mų pa­slau­gų spekt­ras išaugs sa­vo mas­tais – vien tik san­dė­lia­vi­mo nuo­mos plo­tas di­dė­ja pust­re­čio kar­to. Nau­ja­sis mo­der­nus lo­gis­ti­kos cent­ras teiks vi­sas 3PL pa­slau­gas: nuo pa­čių įvairiau­sių kro­vos dar­bų, ma­ta­vi­mo, svė­ri­mo, rū­šia­vi­mo, žy­mė­ji­mo ban­de­ro­lė­mis iki prii­ma­mo kro­vi­nio ko­ky­bės tik­ri­ni­mo bei mui­ti­nės pa­slau­gų, ta­čiau nau­ja­me sandė­ly­je to­kių pa­slau­gų bend­ro­vės dar­buo­to­jai ga­lės teik­ti ge­ro­kai dau­giau, di­dės efek­ty­vu­mas. Apsk­ri­tai bus tei­kia­mos vi­sos klien­tui rei­ka­lin­gos lo­gis­ti­kos paslau­gos – pri­tai­ko­mas ste­la­žų len­ty­nų aukš­tis pa­gal klien­to po­rei­kį, bus užtikrintas pre­kių ir jų li­ku­čių se­ki­mas, su­tvar­ko­mi do­ku­men­tai, tei­kia­mos mui­ti­nės tarpi­nin­kų pa­slau­gos. Nau­ja­ja­me lo­gis­ti­kos cent­re bus su­kur­ta per 60 nau­jų dar­bo vie­tų.

Pa­si­rū­pin­ta ir vai­ruo­to­jais

Bai­gus sta­ty­bas „Vlan­ta­nos“ lo­gis­ti­kos cent­re bus tei­kia­ma dau­giau ir aukš­tos ko­ky­bės vai­ruo­to­jų poil­sio, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų.

„Šiuo me­tu su­si­du­ria­me ne tik su pan­de­mi­jos, bet ir su ki­tais vi­sus ve­žė­jus ir jų veik­lą ri­bo­jan­čiais iš­šū­kiais, – tei­gė bend­ro­vės va­do­vas. – Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas ir su juo at­si­ra­dę po­ky­čiai įpa­rei­go­jo per­mąs­ty­ti kai ku­riuos veik­los as­pek­tus siekiant įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mus, to­kius kaip pri­va­lo­mas vai­ruo­to­jų poil­sis viešbučiuo­se, nors rei­kia­mos spe­cia­li­zuo­tų vieš­bu­čių ir sau­go­mų aikš­te­lių infrastruktūros šiai są­ly­gai įgy­ven­din­ti ne­su­kur­ta.

Siek­da­ma įgy­ven­din­ti Mo­bi­lu­mo pa­ke­to rei­ka­la­vi­mus įmo­nė pri­si­dė­jo prie trūksta­mos inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mo ir kū­ri­mo. Nors „Vlan­ta­na“ jau yra įkū­ru­si 34 kamba­rių mo­te­lį, ku­ria­me ir šian­dien tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, ta­čiau su mo­bi­lu­mo pa­ke­tu ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų po­rei­kis tik au­ga.“

Lo­gis­ti­kos cent­re bai­gia­mas įreng­ti pa­to­gus, vai­ruo­to­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­tas 80 dvi­vie­čių ir erd­vių šei­my­ni­nių kam­ba­rių mo­te­lis. Vie­šo ap­gy­ven­di­ni­mo erd­vė pro­jek­tuo­ta taip, kad il­sė­tis bū­tų pa­to­gu tiek su­sto­jan­tiems trum­pam, tiek gyvenan­tiems il­ges­nį lai­ką. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai at­vyks­ta dirb­ti su šei­mo­mis, tad įrengia­mi pa­to­gūs dvie­jų kam­ba­rių apar­ta­men­tai (sve­tai­nė, vir­tu­vė, dušas bei miega­ma­sis). Trum­piau su­sto­jan­tiems – pa­to­gūs dvi­vie­čiai kam­ba­riai su skalbyklomis, du­šais, daik­tų sau­gyk­lo­mis. Planuojama įrengti poil­sio bei spor­to sa­lę. Gre­ta lo­gis­ti­kos cent­ro įkur­ta ir sau­go­ma 200 vie­tų sun­kias­vo­rio trans­por­to stovė­ji­mo aikš­te­lė su du­šais bei tua­le­tais, poil­sio kam­ba­riu. Šio­je vi­są pa­rą saugomoje aikš­te­lė­je vil­ki­kus sau­giai ir pa­to­giai ga­lės lai­ky­ti ne tik ap­si­sto­ju­sie­ji motelyje, bet ir pro ša­lį vyks­tan­tys vai­ruo­to­jai, ku­riems rei­kia poil­sio. Ša­lia vi­są pa­rą vei­kia de­ga­li­nė, kur vai­ruo­to­jai ga­li ap­si­pirk­ti ir pa­val­gy­ti, sun­kias­vo­rio transporto svars­tyk­lės ir plo­vyk­la, de­ga­li­nė­je taip pat įreng­ti du­šai. Ko­ky­biš­kai pail­sė­ti ga­lės kiek­vie­nas, vyks­tan­tis pro ša­lį.

Šaltinis: https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/imoniu-pulsas/vlantanos-sandeliavimo-paslaugos-vakarietiskos-kokybes-993467