Privatumo politika


Šia Privatumo politika įmonės UAB „Vlantana“ potencialūs ir esami klientai – fiziniai asmenys, taip pat potencialių ir esamų klientų – juridinių asmenų atstovai ir (ar) darbuotojai, kandidatai į laisvas darbo vietas ir verslo partneriai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Apie UAB „Vlantana“ privatumo politiką
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja UAB „Vlantana“ (toliau – Įmonė) potencialių ir esamų klientų – fizinių asmenų, taip pat potencialių ir esamų klientų – juridinių asmenų atstovų ir (ar) darbuotojų, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.vlantana.eu ir (arba) įsigyja Įmonės teikiamas paslaugas, taip pat kandidatų į laisvas darbo vietas bei verslo partnerių asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Naudojamos sąvokos
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės internetinės svetainės lankytojas, Įmonės teikiamų paslaugų pirkėjas (potencialus arba esamas klientas – fizinis asmuo, įskaitant kliento – juridinio asmens atstovą ir (arba) darbuotoją), kandidatas į laisvą darbo vietą arba verslo partneris (įskaitant verslo partnerio – juridinio asmens, atstovą ir (arba) darbuotoją), kurio asmens duomenis renka ir tvarko Įmonė.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje; susipažinti su Įmonėje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuo atveju:
 • UAB „Vlantana“, juridinio asmens kodas 163377040, adresas Dvaro g. 1, Gobergiškių k., 92498 Klaipėdos r. sav., tel. +370 46 416505, el. paštas office@vlantana.lt;;

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Bendri duomenų valdytojai – du ar daugiau duomenų valdytojų kartu nustatančių asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuo atveju, Įmonių kartu su kitomis grupės įmonėmis naudodamos bendras informacinių sistemų duomenų bazes bei keisdamosi asmens duomenimis juos valdo kaip bendri duomenų valdytojai. Tarp bendrų duomenų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo bendri duomenų valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų funkcijų vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės bendrų duomenų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Asmens duomenų tvarkymo principai
Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, įmonė vadovaujasi šiais principais:
 • Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šioje Privatumo politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);;
 • Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Privatumo politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko:
Tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Saugojimo terminai *
personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo tikslu teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kandidato į laisvą darbo vietą, asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją bei kiti gyvenimo ir veiklos aprašyme pateikti asmens duomenys ir (arba) duomenys, kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai iki atrankos į laisvą darbo vietą pabaigos, o vėliau nelaimėjus atrankos duomenys sunaikinami. Atranką laimėjusio kandidato asmens duomenys saugomi jo asmens byloje teisės aktuose nustatytais darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminais. Jums nelaimėjus atrankos, Jūsų sutikimu, asmens duomenys, tikslu informuoti Jus apie atsiradusias laisvas darbo vietas Įmonėje, gali būti saugomi 3 (trejus) metus po vykdytos atrankos pabaigos
paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei vidaus administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Įmonės verslo partnerių apskaitos, tinkamos komunikacijos su jais palaikymo tikslu paslaugų teikimo sutarties bei teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip kontrahento asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas korespondencijai, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, individualios veiklos pažymos kopija, PVM mokėtojo kodas, banko sąskaitos numeris, visą paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kontrahento (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbinis elektroninio pašto adresas bei darbinis telefono ryšio numeris, parašas bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
paslaugų teikimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, paslaugų užsakymų administravimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, apskaitos ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip pat klientų mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos su jais palaikymo, susitikimų suderinimo, vidaus ir išorinio audito atlikimo bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu paslaugų teikimo sutarties bei teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento, kuriam teikiamos krovinių, įskaitant intermodalinių krovinių, pervežimo paslaugos, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai, PVM mokėtojo kodas bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai visą paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (juridinio asmens), kuriam teikiamos krovinių, įskaitant intermodalinių krovinių, pervežimo, plovyklos ir (ar) sandėliavimo paslaugos, atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbinis elektroninio pašto adresas, darbinis telefono ryšio numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate Jūs, Įmonės klientas (juridinis asmuo) ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
paslaugų teikimo sutarties bei teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip vairuotojų centro mokinio, asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, parašas, įgyta kvalifikacija, teorinių ir praktinių įgūdžių vertinimas, asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos kopija, atvaizdas bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (juridinio asmens), kuriam teikiamos vairuotojų mokymo centro paslaugos, atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, parašas, įgyta kvalifikacija, teorinių ir praktinių įgūdžių vertinimas, asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos kopija, atvaizdas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate Jūs, Įmonės klientas (juridinis asmuo) ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
apgyvendinimo paslaugų teikimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, motelio klientų apskaitos, išankstinių apgyvendinimo paslaugų užsakymų registravimo, informavimo apie užsakymo įvykdymą, registracijos kortelių pildymo, klientų aptarnavimo, papildomų lovų pastatymo, klientų mokėjimų administravimo bei jų įsiskolinimo valdymo, taip pat tinkamos komunikacijos su jais palaikymo bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu teisės aktų, sutarties, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, kuriam teikiamos apgyvendinimo paslaugas, asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės, atvykimo ir išvykimo datos, gyvenimo motelyje trukmė ir kambario numeris, mokėtina suma, apmokėjimo tipas, mokėjimo kortelės duomenys, automobilio valstybinis numeris, kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai 5 (penkerius) metus nuo rezervacijos atlikimo dienos
maitinimo paslaugų teikimo tikslu teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (juridinio asmens), kuriam teikiamos maitinimo paslaugos, atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbinis elektroninio pašto adresas, darbinis telefono ryšio numeris duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu
degalinės nuolaidų kortelės išdavimo, apskaitos dokumentų išrašymo ir prekių įsigijimo deklaravimo valstybinėms institucijoms, įskaitant, tačiau neapsiribojant PVM sąskaitų už įsigytas prekes ir (ar) paslaugas išrašymo ir administravimo, tikslu teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento, kuriam teikiamos degalinės paslaugos, asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, PVM mokėtojo kodas, individualios įmonės kodas, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris, prekės ir (ar) paslaugos duomenys, parašas, kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai visą paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (juridinio asmens), kuriam teikiamos degalinės paslaugos, atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbinis elektroninio pašto adresas, darbinis telefono ryšio numeris, parašas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate Jūs, Įmonės klientas ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
naudotų transporto priemonių prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, apskaitos ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo, pirkėjų mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos su jais palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, teisės aktų reikalavimų vykdymo, bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tikslu pirkimo – pardavimo sutarties, teisės aktų ir (arba) teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip naudotų transporto priemonių pirkėjo, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, atsiskaitymo už prekę būdas ir atlikto mokėjimo informacija, prekės pavadinimas, kaina ir kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai visą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo laikotarpį 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip naudotų transporto priemonių pirkėjo (fizinio asmens) įgalioto atstovo, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip naudotų transporto priemonių pirkėjo (juridinio asmens) atstovo ir (ar) darbuotojo, asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, darbinis elektroninio pašto adresas, darbinis telefono ryšio numeris, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate Jūs, Įmonės pirkėjas (juridinis asmuo) ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai
prašymų ir (ar) skundų administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo, ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, besikreipiančio su prašymu ir (ar) skundu, asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti Jūsų prašyme ir (ar) skunde pateikiami duomenys 1 (vienerius) metus po prašymo ar skundo išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos
užklausų, pateiktų elektroniniu paštu, telefonu, per Įmonės internetinę svetainę ar kitomis komunikacijos priemonėmis, administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo, tikslu sutikimo pagrindu tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, pateikiančio užklausą, asmens duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas bei kiti užklausoje Jūsų pateikti asmens duomenys iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus po užklausos išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos
tinkamo internetinės svetainės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu atveju) ir sutikimo (statistinių slapukų atveju) pagrindu duomenis: unikalus, atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius, prisijungimo laikas, tinklo bei vietos duomenys skiltyse „Slapukų politika“ bei „Slapukų aprašymas“
darbuotojų, klientų ir kitų Įmonės lankytojų bei Įmonės turto saugumo užtikrinimo, taip pat incidentų aplinkybių išaiškinimo tikslu teisėto intereso pagrindu tvarko tokius asmenų, patenkančių į vaizdo kamerų stebėjimo lauką asmens duomenis: į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patekusių duomenų subjektų atvaizdas, garsas, buvimo vieta tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, po kurių vaizdo įrašas automatiškai išsitrina, o jo vietoje daromas naujas vaizdo įrašas. Įmonėje nėra daromos vaizdo duomenų kopijos, išskyrus atvejus, kai reikia išaiškinti tam tikrų incidentų aplinkybes – tokiu atveju vaizdo įrašo kopija gali būti saugoma iki tam tikro incidento aplinkybių ištyrimo

*Ilgiau nei lentelėje nurodytais terminais Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami, kai:
 • tai būtina, siekiant apginti Įmonės teises ir teisėtus interesus (apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises);
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • asmens duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
Asmens duomenų surinkimas ir tvarkymas
Asmens duomenys surenkami tiesiogiai iš Jūsų ir (arba) Įmonės kliento ar kontrahento (juridinio asmens) (kai Jūs esate jo atstovas ir (ar) darbuotojas) užsakymo pateikimo bei paslaugų sutarties sudarymo metu, Jums lankantis internetinėje svetainėje, pateikus užklausą per internetinę svetainę, susisiekus su Įmone telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Jūsų, kaip kandidato į laisvas darbo vietas, asmens duomenis Įmonė surenka tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kai jį skelbiate viešai, taip pat darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ir (arba) specializuotų karjeros socialinių tinklų.

Jūsų, kaip asmens, kuriam teikiamos apgyvendinimo paslaugos, asmens duomenis Įmonė surenka tiesiogiai iš Jūsų arba rezervavimo sistemas valdančių subjektų.

Jūsų vaizdo duomenys gaunami iš UAB „Vlantana“ vaizdo stebėjimo ir įrašymo techninės bei programinės įrangos. Vaizdo stebėjimas UAB „Vlantana“ vykdomas stacionariomis, besisukančiomis ir mobiliomis vaizdo stebėjimo kameromis įmontuotomis Įmonės administracijos vestibiulyje, motelio kavinėje, degalinėje, AMIC (Alarm, Monitoring and Intervention Center) patalpoje, naktinių budėtojų patalpoje, skalbykloje, dokumentų skyriuje, sandėliuose, šaldytuve, garažų detalių sandėlyje ir garaže, bei lauko teritorijoje: prie degalinės, motelio ir likusioje teritorijoje pagal perimetrą, adresu Dvaro g. 1, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., ir Įmonės sandėliuose tarp stelažų, rampų, bendrose sandėlių zonose bei lauko teritorijoje, adresu Dvaro g. 2, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., aikštelės teritorijoje pagal perimetrą adresu Vilniaus pl. 28, 30, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav.

Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymui yra reikalingas Jūsų sutikimas, jis išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Įmonę su užklausa, prieš asmens duomenų teikimą elektroninėmis priemonėmis pažymint varnelę sutikimo langelyje arba paspaudus sutikimo mygtuką, taip pat į Įmonės Jums išsiųstą elektroninį laišką atsakant sutinku.

Įmonei tvarkant Jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Duotas sutikimas gali būti atšauktas Jums susisiekus su Įmone elektroniniu paštu gdpr@vlantana.lt.

Jūs visais atvejais galite rinktis neteikti Įmonei tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jums gali būti apribota galimybė įsigyti Įmonės teikiamas paslaugas.

Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis Įmonėje turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini darbo funkcijų ir (ar) sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu Jūsų asmens duomenys yra surinkti, jie saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne trumpiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, kituose Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Įmonės vidaus dokumentuose nustatytais terminais.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų arba dokumento, kuriame užfiksuoti Jūsų asmens duomenys saugojimo terminui, asmens duomenys ir (arba) dokumentai sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavėjai
Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik esant bent vienai Reglamento 6 str. 1 d. numatytai teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygai, įvertinus asmens duomenų tvarkymo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį.

Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami:
 • su Įmone susijusioms įmonėms, kurios priklauso tai pačiai įmonių grupei;
 • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams / jų registrams ir informacinėms sistemoms, kuriems Jūsų asmens duomenis teikti Įmonę įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
 • skolų išieškojimo bendrovėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Jūsų įsiskolinimą arba pavedama atlikti išieškojimo veiksmus Įmonės vardu;
 • Įmonės verslo partneriams, kiek tai yra būtina tinkamam tarp Įmonės ir Jūsų arba Jūsų atstovaujamos įmonės ar darbdavio sudarytos sutarties vykdymui;
 • teisėsaugos institucijoms.

Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami Įmonės duomenų tvarkytojams, Jūsų asmens duomenis tvarkantiems Įmonės vardu.

Jūsų asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

Įmonės tvarkomų Jūsų asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes, esančias už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų, vykdomas tik užtikrinant tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, tai yra vadovaujantis Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis, Europos Komisijos priimtais sprendimais dėl tinkamumo, kitų taikomų teisės aktų nuostatomis bei juose numatytais duomenų perdavimo pagrindais ir (arba) esant Jūsų sutikimui.
Asmens duomenų subjekto teisės
 1. Teisė žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu (prašymo forma). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
 3. Teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (prašymo forma). Nustačius, kad Įmonėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
 4. Teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (prašymo forma). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 5. Teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (prašymo forma). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
  • Įmonei nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytai tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 6. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
 7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įmonė privalo nesudaryti tam kliūčių;
 8. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs, manydamas, kad Įmonės su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamento keliamus reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises (išskyrus teisę žinoti / būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje), asmeniškai, per atstovą, registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikite Įmonei rašytinį prašymą. Pažymime, kad pateikdami prašymą Įmonei privalote patvirtinti savo tapatybę.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės Įmonėje įgyvendinamos neatlygintinai. Tačiau, jeigu Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, Įmonė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracines išlaidas.

Plačiau apie asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką sužinosite susipažinę su Įmonėje patvirtintu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašu.
Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės
Įmonė, saugodama Jūsų asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų saugumo priemonės Įmonėje nustatomos atsižvelgiant į Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei priežiūros institucijos keliamus reikalavimus.

Įmonės darbuotojai ar kiti už asmens duomenų tvarkymą Įmonėje atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti Įmonės renkamus Jūsų asmens duomenis ir (arba) prieiga prie šių asmens duomenų, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ir (ar) sutartiniams santykiams.

Įmonė užtikrina patalpų, kuriose laikomi Asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų normų laikymąsi, tinkamą tinklo (LAN, belaidžio) valdymą, naudojimosi internetu saugumą, elektroninio pašto programos, informacinių sistemų duomenų bazių ir failų talpyklos priežiūrą, savalaikį antivirusinių programų ir ugniasienių atnaujinimą bei kitų techninių priemonių, būtinų Asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

Įmonė Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina tinkamų organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Su tokiais duomenų tvarkytojais Įmonė visuomet pasirašo sutartį arba papildomą susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kuriame, apibrėžia asmens duomenų tvarkymo apimtį ir aiškiai nurodo duomenų tvarkytojo pareigas ir atsakomybes.
Slapukų naudojimas
Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.

Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Slapukų kategorijos, pavadinimai, aprašymas bei saugojimo terminai išsamiai aprašyti internetinės svetainės skiltyse „Slapukų politika“ bei „Slapukų aprašymas“.

Būtinieji slapukai yra įrašomi visada, nes be šių slapukų internetinės svetainės veikimas yra neįmanomas. Visų kitų kategorijų slapukų įrašymas įjungiamas tik prieš tai gavus Jūsų sutikimą.

Sutikimas įrašyti nebūtinuosius slapukus išreiškiamas internetinėje svetainėje paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI pasirinktus slapukus“ arba mygtuką „PATVIRTINTI visus slapukus“, kurie pasirodo greta pranešimo su tekstu: „Ši svetainė naudoja slapukus. Jei sutinkate, kad be būtinųjų slapukų būtų įjungti ir kiti slapukai, prašome patvirtinti savo pasirinkimą. Plačiau skaitykite: Slapukų politika. / This website uses cookies. If you wish to give your consent to use other than necessary cookies, please confirm your choice. For more information check our Cookie Policy.

Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
Mūsų paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse
Šiuo metu Įmonė turi paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse LinkedIn, Facebook, Instagram ir Youtube. Visą informaciją, kurią Jūs pateikiate Įmonei šiomis socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei kitą komunikaciją), ar kuri gaunama Jums aplankius Įmonės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją, gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba),kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Kadangi Įmonė negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, renkamų asmens duomenų ir tolimesnio tvarkymo, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Su Įmonės naudojamų žiniasklaidos priemonių valdytojų privatumo politikomis ir privatumo pranešimais galite susipažinti jų internetinėse svetainėse https://www.facebook.com/policy (Facebook), http://instagram.com/legal/privacy (Instagram) and https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=lt (Youtube).
Privatumo politikos pakeitimai
Ši Privatumo politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje www.vlantana.eu.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. gruodžio 30 d.
Kontaktinė informacija
Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Įmonės renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu gdpr@vlantana.lt